اخبار ویژه

?Why are the Iranian people protesting against their government

من ایرانی هستم و هموطن تو هستم
من دشمن ایران نیستم
من توسط هیچ کشوری اجیر نشده ام
گناه من گرسنگی است
پس مرا نکش
پس مرا زندان نکن

 I am an Iranian and I am your compatriot

I am not an enemy of Iran
I have not been hired by any country
My sin is hungry
So do not kill me
So do not put me in prison

انتشار توسط 8 تم