بر اساس جدول شماره هفت لایحه بودجه سال ۹۷ سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۴۶۴۶۳۳۰۰۰۰۰ میلیون تومان بیشترین بودجه را در میان چهار سازمان ذکر شده دریافت خواهد کرد.

سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی با ۲۸/۰۲۸/۷۰۰/۰۰۰  تومان در جایگاه دوم دریافت بودجه قرار دارد.

همچنین سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی با ۲۰/۲۷۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان و سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع با ۸/۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان در جایگاه های بعدی قرار می گیرند.