اخبار ویژه

ژن خوب عباس عراقچی باعث ارتقای یک کارمند ساده به معاون کل بانک مرکزی شد

احمد عراقچی با مدرک دیپلم یک نامه رسان در یکی از شعبات بانک خصوصی بود اما به علت اینکه عباس عرافچی وزارت امورخارجه عموی ایشان بود و ژن خوبی داشت دیروز بکباره معاون کل بانک مرکزی شد انهم معاون ارزی.
گفته می شود احمد آقا حتی فرق یورو و دلار هم را نمی داند.

انتشار توسط 8 تم