اخبار ویژه

برای اولین بار پس از انقلاب، وزیر دفاع از فرماندهان ارتش ایران انتخاب شد.

امیر سرتیپ امیر حاتمی از فرماندهان ارتش ایران و جانشین وزیر دفاع است او پیش از انتصاب به عنوان جانشین وزیر دفاع در آبان ۱۳۹۲، جانشین معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بود.

انتخاب روحانی از ارتش برای وزارت دفاع ، بسیار تامل انگیز است.

انتشار توسط 8 تم