اخبار ویژه

نرخ دیه سال ۹۶ +جزئیات

سال ۹۶ در ماه های حرام به روایت آمار و ارقام به شرح زیر است:

دیه کامل :۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰
یک ده هزارم:۲۱۰۰۰
یک هزارم:۲۱۰/۰۰۰
یک صدم:۲/۱۰۰/۰۰۰
نیم صدم:۱/۰۵۰/۰۰۰
یک دهم درصد:۲۱۰/۰۰۰
دو دهم درصد:۴۲۰/۰۰۰
سه دهم درصد:۶۳۰/۰۰۰
چهار دهم درصد:۸۴۰/۰۰۰
پنج دهم درصد:۱/۰۵۰/۰۰۰
شش دهم درصد:۱/۲۶۰/۰۰۰
هفت دهم درصد۱/۴۷۰/۰۰۰
هشت دهم درصد:۱/۶۸۰/۰۰۰
نه دهم درصد:۱/۸۹۰/۰۰۰
یک صدم دیه کامل :۲/۱۰۰/۰۰۰
دو درصد دیه:۴/۲۰۰/۰۰۰
سه درصد دیه:۶/۳۰۰/۰۰۰
چهار درصد دیه:۸/۴۰۰/۰۰۰
پنج درصد دیه:۱۰/۵۰۰/۰۰۰
شش درصد دیه:۱۲/۶۰۰/۰۰۰
هفت درصد دیه:۱۴/۷۰۰/۰۰۰
هشت درصد دیه:۱۶/۸۰۰/۰۰۰
نه درصد دیه:۱۸/۹۰۰/۰۰۰
ده درصد دیه:۲۱/۰۰۰/۰۰۰
یک دهم دیه:۲۱/۰۰۰/۰۰۰
دو دهم دیه:۴۲/۰۰۰/۰۰۰
سه دهم دیه:۶۳/۰۰۰/۰۰۰
چهار دهم دیه:۸۴/۰۰۰/۰۰۰
پنج دهم دیه:۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰
شش دهم دیه:۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰
هفت دهم دیه:۱۴۷/۰۰۰/۰۰۰
هشت دهم دیه:۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
نه دهم دیه:۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰
نصف دیه کامل:۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰
ثلث دیه کامل:۷۰/۰۰۰/۰۰۰
ربع دیه کامل:۵۲/۵۰۰/۰۰۰
خمس دیه کامل:۴۲/۰۰۰/۰۰۰
دیه کامل در ماه های حرام: ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ (تومان)
انتشار توسط 8 تم