اخبار ویژه

شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمحکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم ویا غیره موضوع بند الف ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را فراهم نماید.

شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمحکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم ویا غیره

موضوع بند الف ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را فراهم نماید.

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند…………..ساکن………….از خانم / اقای

…………………فرزند……………ساکن…………..شاکی هستم . زیرا نامبرده شخصی است که عامدا

موجب فرار اقای  ……………….. که محکوم به اعدام یا حبس دائم یا ………… شده و قانونا زندانی یا

دستگیر شده اند را فراهم نموده است .لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم

موصوف را طبق بند الف ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نا م و نام خانوادگی

امضا………تاریخ……….

 

 

 

ادرس شاکی:…………………………………….

 

ادرس مشتکی عنه:……………………………….

انتشار توسط 8 تم