اخبار ویژه

شاهنشاه به من فرمودند« به کلی مزخرف می گوئید!»

ارتشبد فریدون جم {فرزند محمود جم، ارتشبد ارتش ایران و از چهره‌های تحصیل‌کرده و نزدیک به حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی بود} درنامه ای که به تاریخ ۲۱ اکتبر سال ۱۹۹۵ امضا کرده و در شماره ۴۰ مجله ره آورد چاپ آمریکا درج شده است به جلسه ای که پس از اعلام استقلال بحرین از طرف سازمان ملل متحد در تهران تشکیل شده بود اشاره کرده و می نویسد:

«… در این جلسه شاهنشاه با وزیران و بزرگان قوم تشریف داشتند و من هم به عنوان رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران حاضر شده بودم. شاهنشاه بسیار شاد بودند، قضیه بحرین تازه فیصله یافته بود وموضوع اصلی صحبت جمع بود.

حضار مرابت روشن بینی و واقع بینی و دورنگری شاهنشاه را در این امر که بهانه بزرگ و دردسر بزرگی را رفع می کرد، می ستودند و به شاهنشاه تبریک می گفتند. من ساکت در گوشه ای ایستاده بودم. ناگاه شاهنشاه خطاب به من فرمودند :« شما نظامی ها در این باب چه می گوئید؟»

خوب به خاطر دارم که به شرف عرض رساندم: ما چون حق دخالت در سیاست و تصمیمات سیاسی نداریم، به خود حق هیچ گونه اظهار نظر نمی دهیم. تکلیف ما روشن است و باید در همه جال از سیاست کشورمان پشتیبانی کنیم. شاهنشاه فرمودند بسیار خوب، ولی این که نمی شود در باطن خودتان نظری نداشته باشید. خود شما مثلا درمورد کاری که ما درمورد بحرین کردیم چه فکر می کنید؟…

به شرف عرض رساند: حال که شاهنشاه نظر باطنی و شخصی مرا سئوال می فرمایند. به شرف عرض می رسانم و آن این است که یا بحرین جزو خاک ایران بوده و یا بی جهت به آن ادعا داشته ایم. تصور می کنم که همه سوابق نشان می دهد که بحرین مانند سایر نقاط این مملکت جزو خاک ایران بوده است. بنابر این به هیچ وجه صحیح نمی دانم که از قسمتی از مردم ایران سئوال شود که می خواهند جزو ایران باقی بمانند یا راه دیگری در پیش گیرند. آنهایی که چنین نظرهایی در بحرین داشته باشند یاغی هستند و با آنها همان عمل را باید کرد که با یاغیان باید بکنیم. کشورهای خارجی هم حق مداخله در امور داخلی ما نباید داشته باشند.

شاهنشاه که ازناحیه یکایک حضار چیز دیگر شنیده بودند، یکه خورده به من فرمودند« به کلی مزخرف می گوئید!»

… که دیگر صحبتی نشد…»

منبع؛ مجله ی بخارا، شماره ۸۱، خرداد و تیر ۱۳۹۰ خورشیدی.

انتشار توسط 8 تم