اخبار ویژه

امانوئل ماکرون کیست؟

امانوئل ماکرون متولد سال ۱۹۷۷ از پدر و مادری پزشک است. پدر او، ژان میشل ماکرون متخصص اعصاب و استاد همین رشته در دانشکدۀ پزشکی شهر اَمیان است. او همواره به پرورش در دامان مادر بزرگ مادری خود که افکاری چپ داشت افتخار کرده بود.

امانوئل ماکرون، ده سال پیش با همسر کنونی خود «بریژیت ترونیو» که ۲۴ سال از او بزرگتر است، ازدواج کرد. در دوران مبارزات انتخاباتی، بسیاری کوشش کردند تا با کنایه‌ به این اختلاف سنی زیاد، ماکرون را مورد انتقاد قرار دهند.

او پس از دریافتِ فوق لیسانسِ فلسفه از دانشگاه نانتر در غرب پاریس وارد مدرسۀ عالی علوم سیاسی پاریس شد و سپس به مدرسۀ عالی مدیریّت دولتی رفت که غالب دولتمردان و کارگزاران برجستۀ این کشور را پرورده است. امانوئل ماکرون در پایان تحصیلات خود وارد ادارۀ کلِّ بازرسی مالیاتی شد که در فرانسه پلکان ترقی بسوی مقامات عالیۀ دولتی است.

وی با این حال ۴ سال بعد خواستارِ مرخصی دراز مدت شد و به استخدامِ بانک روچیلد در آمد. اقدام و شغلی که بارها توسط رقبای انتخاباتی او مورد ایراد و انتقاد قرار گرفت.

پس از آن بود که امانوئل ماکرون به معاونت دبیرکلی دفتر رئیس جمهوری برگزیده شد و تنها هنگامی که دو سال بعد به وزارت رسید، چهرۀ او آشنای فرانسویان گردید.

 

انتشار توسط 8 تم