اخبار ویژه

رفسنجانی به احمدی نژاد گفت: اون ممه رو لولو برد

مرحوم رفسنجانی پس آنکه احمدی نژاد مورد غضب رهبری قرار گرفت و تایید صلاحیت نشد

به خواب احمدی نژاد آمد و گفت:

اون ممه رو لولو برد   آه   آه  آه

 

انتشار توسط 8 تم