اخبار ویژه

آیا کسی را پیدا می کنید که به شهرداری رفته باشد و پول زیر میزی از او نخواسته باشند؟

آیا کسی را پیدا می کنید که به شهرداری رفته باشد و پول زیر میزی از او نخواسته باشند؟
خیر
آیا ساختمانی ساخته می شود که پلیس ساختمان از سازنده رشوه نگرفته باشد؟
خیر
آیا ساختمانی پیدا می کنید که  طبق نقشه های سازمان نظام مهندسی ساخته شده باشد ؟

خیر
آیا مناقصه ای در شهرداری پیدا می کنی که با پول زیر میزی  برنده معلوم نشود؟
خیر
آیا شهرداری پیدا می کنی که اقوامش در شهرداری نباشند؟
خیر
آیا…آیا…آیا…
پس شهرداری را بهتر است نامش را دزدخانه گذاشت و شهردار هم …
حالا شما حساب کن رئیس دزد ها بخواد رئیس جمهور بشه؟!!!!
این دفعه صحبت دکل نیست  این دفعه یه استان غیب میشه

انتشار توسط 8 تم