اخبار ویژه

یک شهرنو خراب شد و ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار شهرنو ساخته شد.

وزیر راه و شهرسازی گفته است که فقط در تهران حدود ٤ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که می توانند ١٣ میلیون نفر را در خود جای دهند، در حالی که جمعیت تهران ۸ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر است که فقط در تهران حدود ۵٠٠ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. آخوندی ادامه داد:  ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار واحد مسکونی خالی  به قصد سوداگری در کشور وجو دارد.

اوایل انقلاب که شهر نو و محله قلعه را می خواستند تخریب کنند گویا از مرحوم حضرت آیت ا… طالقانی هم نظری خواستند که ایشان دراین باره پاسخی به این مضمون دادند که همانگونه که هیچ خانه ای بدون توالت نمی تواند باشد لذا، هیچ شهری هم نمی تواند اینگونه باشد.

به هر حال هرچه که بود: محله ها تخریب شدند و …. حال امروز وقتی در شهر راه می رویم کمتر روزی است که صحنه هایی را نبینیم که برای سوار کردن خانم ها کنار خیابان و یا چانه زدن بر سر قیمت و… ترافیک نشود و افراد از این که اقدام به این کارمی کنند خجالت بکشند و خیلی ها نکات دیگر که بهتر از من می دانید.

اما اگر کارفرهنگی و افتصادی درستی انجام می شد یک شهر نو باید به دو  و نیم میلیون شهر نو تبدیل می شد؟!!!!

انتشار توسط 8 تم