اخبار ویژه

فرق بین گاو پرست با خدا پرست

اخبار ۲۰:۳۰ چند ی قبل
فیش حقوقی معاون بیمه تامین اجتماعی رونشون داد:
مبلغ دریافتی:
۲۷۸/۵۶۶/۵۲۰ ریال !!!
(بیست وهفت میلیون و هشتصدوپنجاه وشش هزارو ششصدوپنجاه ودوتومان)
نکته جالب توجه قسمت دریافت وام ایشون بود:
مبلغ وام دریافتی:
۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
(چهارصدوهشتاد میلیون وام دریافتی )
و قسمت جالبتر:
مبلغ ماهانه قسط وام:
۵/۷۰۰/۰۰۰ریال
(پانصدوهفتاد هزارتومان)
یعنی بنده خدا…
باید تقریبا ۹۰سال دیگه وام رو پس بده!!

و حالا ….

زین العابدین عبدالکلام
به مدت پنج سال رئیس جمهورکشور هندبود.
او چند روز پیش(۲۷ژوییه ۲۰۱۵) در سن هشتاد سه سالگی درگذشت و ملت هند را به عزا نشاند.
تلویزیون ملی هند دارایی و ثروت او را چنین اعلام کرد:
سه دست کت و شلوار
شش عدد پیراهن
یک عدد ساعت مچی
دو هزار و پانصد جلد کتاب
یک آپارتمان دولتی که مدت ها پیش
به جامعه دانشمندان هند تحویل داده شد.
موجودی بانکی صفر.
تنها دارایی او دعای یک ونیم میلیارد جمعیت هندوستان که همراهش بود!

این هندوی گاو پرست کجا؟!
و معاونین خدا پرست ما کجا؟! تفاوت را مشاهده فرمایید. ایراد کار کجاست؟ سیستم یا فرد؟

انتشار توسط 8 تم