اخبار ویژه

حاکم و سوال و مردم

حاکم مردم فریبی رو به مردم  شهري كرد و گفت: صادقانه مشکلات خود را بگوييد؛ مي خواهم آنها را بشنوم.
حسنک بلند شد و گفت: گندم و شير که گفتي چه شد؟ مسکن و کار چه شد؟

حاکم گفت: ممنون که مرا آگاه کردي و رفت….
يک سال گذشت و دوباره حاکم به همان شهر برگشت و به مردم گفت: صادقانه مشکلاتتان را بگوييد؛ مي خواهم آنها را بشنوم.
کسي چيزي نگفت؛ تنها يک نفر از ميان جمعيت بلند شد و گفت: حسنک چه شد!؟

انتشار توسط 8 تم