اخبار ویژه

ظریف گفت: «دوستان ما در ترکیه فراموش کرده اند که در شب کودتا برای حمایت از آنها تا صبح نخوابیدند.

بدنبال موضع گیری های اخیر رئیس جمهور ترکیه و همسوئی اش با پادشاه عربستان سعودی در اظهار نظر علیه جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف تا استانه اعلام محرمانه ترین خبر مربوط به کودتای جولای گذشته در ترکیه پیش رفت. او جمله ای را گفت که کامل نبود اما باندازه کافی گویا بود. ظریف گفت: «دوستان ما در ترکیه فراموش کرده اند که در شب کودتا برای حمایت از آنها تا صبح نخوابیدند. این دوستان کم حافظه و قدرناشناس اند»

انتشار توسط 8 تم