اخبار ویژه

پری نسس کران

برخی از محققین بر این باورند که نام پری نسس کران از کلمه تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده است
زیرا این گل یکی از گلهایی بود که در مراسم تاجگذاری پادشاهان ایرانی استفاده می شد. این گل امروزه بیشتر نشانه عشق، افتخار، برتری و جذابیت می باشد

پری نسس کران قرمز کم رنگ، نشانگر تحسین و میخک قرمز پر رنگ نشانگر عشق و احساسات بسیار عمیق است
پری نسس کران سفید بیانگر عشق خالص و خوش شانسی و نوع سفید خط دار آن بیانگر این مطلب است که عشق را هرگز نمی توان تقسیم کرد و بنفش نشانگر دمدمی مزاج بودن و تنوع پرستی می باشد

انتشار توسط 8 تم