اخبار ویژه

شباهت قرار تامین خواسته با قرار دستور موقت

لزوم متفاوت بودن موضوع دعوای اصلی باموضوع قرار

شباهت درشکل درخواست مستندا به مواد۳۱۳و۵۰۳ ق.آدم

شباهت درخصوص لزوم ابلاغ قرارقبل ازاجرا

شباهت درخصوص عدم لزوم صدور وابلاغ اجرائیه

شباهت در خصوص مرحله زمانی تقدیم درخواست مستندا به ماده ۱۰۸واطلاق ماده ۳۰۸ق.آدم.

شباهت درخصوص مقطع درخواست مستندا به مواد ۱۰۸و۳۱۱ ق.آدم

شباهت درمورد طرف درخواست کننده ی قرار مستندا به اطلاق لفظ خواهان در مواد ۳۱۹ و۳۲۳ ق.آدم

شباهت در مورد میزان هزینه دادرسی

شباهت درخصوص امکان اجرای قرار قبل ازابلاغ حسب صراحت مواد۱۱۸ و۳۲۰ق. آدم

شباهت درمورد امکان مطالبه خسارت درصورت محکومیت خواهان مواد۱۲۰ و۳۲۳ ق.آدم

شباهت درخصوص امکان اخذ تامین از کسی که قرار علیه او اجرا میشودمواد ۱۲۴و۳۲۱ از ق.آدم

شباهت از حیث شکل درخواست قبل از اقامه دعوای اصلی

شباهت ازحیث عدم امکان شکایت از قرار قبول یا رد دربرخی از طرق شکایت مستندا به مواد ۳۰۵، ۳۳۲و ۳۶۷ قابل واخواهی ، فرجامخواهی واعاده دادرسی نیست ومستندا به عموم ماده ۴۱۸ قابل اعتراض ثالث میباشد.

انتشار توسط 8 تم