اخبار ویژه

تصرف عدوانی و ارکان دعوی

تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا با واسطه غیر ، بر مالی دارد . تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن، بدون مجوز قانونی و بدون رضایت مالک خارج شود . به عبارت دیگر تصرف عدوانی زمانی است که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود .این دعوی اختصاص به اموال غیر منقول دارد . دعوی تصرف عدوانی با جمع بودن شرایط می تواند ماهیت کیفری نیز داشته باشد.

ارکان دعوی

۱) سبق تصرف خواهان
۲) لحوق تصرف خوانده
۳) عدوانی بودن تصرف خوانده
مطابق قانون در مورد این دعوی محکمه داخل رسیدگی در باب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی شود و فقط در عدوانی بودن تصرف تحقیقات نموده و چنانچه سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه معلوم شود مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف و ورود به ماهیت دعوا برای دادگاه تخلف می باشد . وجود سند مالکیت در دعوی تصرف عدوانی اماره سبق تصرف است که آنهم تاب مقاومت در مقابل دلایل مخالف را ندارد . در این دعوی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است و اگر به اسناد و دلایل مالکیت نیز اتکا می شود تنها به همین منظر است .

انتشار توسط 8 تم