اخبار ویژه

اگر حضانت طفل به مادر واگذار شده باشد ، آيا مادر می تواند ازدواج نمايد ؟

با ازدواج مجدد مادر حضانت از وی سلب می گردد ، لکن در صورت متواری بودن پدر ، چنانچه خبری از وی نبوده و عدم دسترسی به وی طولانی باشد مادر می تواند با مراجعه به اداره سرپرستی به عنوان امين موقت تعيين و حضانت طفل را برعهده داشته باشد .

انتشار توسط 8 تم