اخبار ویژه

چگونہ جهیزیه‌ام را پس بگیرم؟

ممڪن است اختلاف میان زن و شوهر در خصوص جهیزیہ ڪار را بہ تقدیم دادخواست مطالبہ جهیزیہ بڪشاند. در این صورت زن باید دادخواستے با خواستہ صدور حڪم بر محڪومیت خواندہ بر استرداد جهیزیہ مطابق لیستے ڪہ پیوست دادخواست می‌ڪند تنظیم ڪند.

اموالے كہ بر طبق رسوم قدیم زوجہ بہ خانہ شوهر می‌آورد، تحت عنوان جهیزیہ شناختہ می‌شود. اصولا زن نیز مانند مرد می‌تواند در اموال خود هر تصرفے انجام دهد و در واقع در مسایل مالے خود استقلال تام دارد.

در خصوص دعواے استرداد جهیزیہ و پیشگیرے از اختلاف در میزان جهیزیہ، زوجہ می‌تواند جزییات اموال مربوط بہ جهیزیہ خود را در سیاهه‌اے یادداشت كند.

بہ این نوشتہ اصطلاحا سیاهہ جهیزیہ گفتہ می‌شود. سیاهہ جهیزیہ تهیه‌ شدہ توسط زوجہ باید بہ امضاے زوج برسد. امضاے زوج بہ سیاهہ جهیزیہ اعتبار می‌دهد، اما در صورتے كہ اثر انگشت شوهر نیز در ذیل سیاهہ اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادے را بیشتر خواهد كرد. در سیاهہ اموال زوجہ ذڪر می‌شود ڪہ بہ عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویے، اجاق گاز و نظایر آن بہ عنوان جهیزیہ تهیہ شدہ است.

از لحاظ حقوقے اموال مربوط بہ جهیزیہ بہ طور امانت در دست شوهر باقے می‌ماند و احڪام عقد عاریہ بر آن حاڪم است. بہ این ترتیب تنها در صورتے كہ شوهر نسبت بہ آن اموال تقصیر و تفریط كند، ضامن عین یا مثل یا قیمت آنهاست.

ممڪن است اختلاف میان زن و شوهر در خصوص جهیزیہ ڪار را بہ تقدیم دادخواست مطالبہ جهیزیہ بڪشاند. در این صورت زن باید دادخواستے با خواستہ صدور حڪم بر محڪومیت خواندہ بر استرداد جهیزیہ مطابق لیستے ڪہ پیوست دادخواست می‌ڪند تنظیم ڪند و میزان خواستہ را تقویم ڪند.

انتشار توسط 8 تم