اخبار ویژه

اگر کسی صدمه ای به کس دیگر بزند، در حین ارتکاب جُرم شاهدی حضور نداشته باشد، تکلیف مصدوم چیست؟

اگر قرائنی وجود داشته باشد که موجب ظن برای قاضی دائر بر ارتکاب بزه توسط متهم گردد، مورد از موارد لوث است. برای اثبات ادعا قَسامه اجراء می گردد پس از اتیان سوگند توسط مصدوم و بستگان ایشان حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر می شود. نصاب قسامه برای اثبات دیه به شرح زیر است:

الف: شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب: پنج قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار ۶/۵دیه کامل است.
پ: چهار قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار ۳/۲ دیه کامل است.
ث:سه قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار ۲/۱دیه کامل است.
ج:یک قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار ۶/۱دیه کامله یا کمتر از آن. در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مصدوم چه زن باشد چه مرد می تواند به اندازه تعداد قسم ها، قسم را خودش تکرار کند.

انتشار توسط 8 تم