اخبار ویژه

تفاوت حد و تعزیر چیست؟

حد مجازاتهای جرایمی هست که توسط شارع در شرع و قانون گذار کاملا احصا شده و مشخص هست.ولی تعزیز مجازاتهایی هست که توسط،شارع میزان آن به طور مشخص تعیین نشده و قانون گذار با وضع اقل و اکثر مجازات برای جرمی و یا وضع چند مجازات در،جرمی دست قاضی رو در انتخاب اونها با توجه به شدت و ضعف ارتکاب جرم باز،گذاشته و قاضی مخیر به انتخاب این اقل و اکثر یا یکی،از،مجازاتهاست.مثل اینکه مجازات  جرمی، شش ماه تا سه سال حبس باشد یا حبس یا جزای نقدی،باشد که قاضی با توجه به شرایط مخیر به انتخاب اقل و اکثر یا یکی از،آنها یا در حد اشد تجمیع آنهاست.

انتشار توسط 8 تم