اخبار ویژه

طلاق و فسخ نکاح(تشابه و تفاوت)

ــ طلاق و فسخ درداشتن عده باهم تشابه دارند .

ــ طلاق به دست مرد است ( مگر در مورد مذکور در ماده ی ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی ) ولی فسخ هم از جانب زوج ممکن است هم از جانب زوجه .

ــ طلاق به صیغه ی طلاق و با رعایت تشریفات و بیان خاص محقق می گردد.در فسخ تشریفاتی نیست .

ــ درطلاق شاهد بودن دو مرد عادل لازم است.در فسخ شهود نیازی نیست .

ــ در مواد۱۱۲۱ /۱۱۲۲/ ۱۱۲۳/۱۱۲۴/ ۱۱۲۵۱۱۲۸ /قانون مدنی موجبات فسخ نکاح مندرج است که عبارتند از :
جنون و عیوب جنسی و بدنی در زن ومرد است ویا فقد وصف مقصود .ولی طلاق یا ناشی از عدم تفاهم وامکان سازش است ویا عسر و حرج زن ویا عدم پرداخت نفقه و تقاضای زن از دادگاه برای الزام زوج به طلاق .بدین ترتیب موجبات طلاق و فسخ نکاح با هم متفاوتند .

ــ در طلاق رجعی ،در ایام عده برای مرد حق رجوع است .ولی در فسخ نکاح حق رجوعی نیست .

ــ اگر طلاق قبل از نزدیکی صورت گیرد ،زوجه مستحق نصف مهریه است .ودر فسخ نکاح قبل از نزدیکی ،زوجه استحقاق مهریه را ندارد ،مگر درفسخ به علت عیب عنن در مردکه به موجب ماده ی ۱۱۰۱ قانون مدنی زوجه مستحق نصف مهریه است .

ــ به موجب ماده ی ۱۱۴۰ قانون مدنی طلاق زن در مدت عادت ماهیانه یا در حال نفاس صحیح نیست .ولی فسخ در حال عادت زنانه و نفاس هم صورت می گیرد.

ــ در طلاق رجعی ،نفقه ی زن در مدت عده به عهده ی مرد است .(در طلاق بائن و طلاق ناشزه در مدت عده به زن نفقه تعلق نمی گیرد .زن در فسخ نکاح مستحق نفقه در زمان عده نیست
(اگر زن از شوهرش حامله باشد و نکاح فسخ شود تازمان وضع حمل مستحق نفقه است .).

ــ فسخ نکاح موجب حرمت ابدی نمی شود ولی در موارد زیر(که جدایی به طلاق بوده ) زن و مرد بر هم حرام مؤبد می شوند :

ــ ازدواج با زنی که در عده ی طلاق است (در صورت آگاهی ) موجب حرمت ابدی می شود

ــ جدایی از زن به واسطه ی لعان موجب حرمت ابدی می گردد .

ــ زنا با زنی که در عده ی رجعی است موجب حرمت ابدی می شود .

ــ اگر مردی زنش را ۹ بار طلاق دهد که ۶ بارش رجعی باشد ،زن بر او حرام مؤبد می گردد.

ــ فسخ نکاح در صورت تحقق شرایط فوری است .ولی در طلاق فوریتی نیست .

ــ برای طلاق به داوری ارجاع می شود .ولی داوری در فسخ نیست .

ــ طلاق مختص نکاح دایم است .ولی فسخ هم مربوط به نکاح دایم و هم موقت .

ــ اگر طلاق رجعی باشد وزن یا مرد در مدت عده فوت کنند از یگدیگر ارث می برند .ولی فوت در عده ی فسخ موجب ارث بری نمی گردد.

ــ ثبت واقعه ی طلاق الزامی است و مستنکف به مجازات حبس محکوم می شود .ولی عده ثبت واقعه ی فسخ مجازاتی ندارد .

انتشار توسط 8 تم