اخبار ویژه

اگر همسر مردے باڪره بودن خود را به غیر از عمل نزدیڪی یعنے با عمل جراحے و غیره از دست بدهد . آیا حق حبس از بین می رود یا باقسیت ؟و در این صورت اگر مرد به هر دلیلے بخواهد وے را در آینده طلاق بدهد مهریه همسرش نصف خواهد بود یا تمام ؟

در قانون مدنے ایران در دو مادهٔ ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ به حق حبس براے زن اشاره شده، در مادهٔ ۱۰۸۵ آمده: «زن مے تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفے ڪه در مقابل شوهر دارد امتناع ڪند، مشروط بر اینڪه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقہ نخواهد بود.» و در مادهٔ ۱۰۸۶: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفے ڪه در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمے تواند از حڪم مادهٔ قبل استفاده ڪند معذالڪ حقے ڪہ براے مطالبہ دارد ساقط نخواهد شد.»

این حق بنا به نظر مشهور در صورت یڪ بار تمڪین از میان می‌رود. پس اگر زن یڪبار با شوهر رابطهٔ جنسے برقرار ڪند، دیگر نمے تواند براے دریافت مهریہ از حق حبس استفاده ڪند و در صورت عدم تمڪین ناشزه محسوب مے ‌شود. بنابراین ملاڪ در بقا یا از بین رفتن حق حبس تمڪین خاص زوجہ است
یعنی با نزدیڪی و برقرارے رابطۀ جنسے حق حبس از بین مے رود

 

نڪات بسیار مهم این است ڪه:
اولاً: حق حبس زمانے از بین می رود ڪه زن با رضایت خود را در اختیار شوهر قرار دهد. پس اگر بدون رضایت مثلاً ، به جبر و زور یا اڪراه یا در حال بیهوشے تسلیم زوج شود حق حبس وے ساقط نمے گردد.
ثانیاً : اگر به نحو دیگرے مانند عمل جراحے یا پرت شدن از بلندے و غیره ، پرده بڪارت زائل شود ، حق حبس از بین نمے رود .
ثالثاً : اساساً حق حبس در نوشته‌هاے فقهی فقط به آمیزش جنسے یا «تمڪین خاص» اشاره دارد نه بقا یا زائل شدن پرده بڪارت .🕯لذا مے توان نتیجه گرفت که:

۱ اگر رابطہ جنسے برقرار شد ولی پرده بڪارت از بین نرفت ، حق حبس ساقط مے شود .
۲  اگر پرده بڪارت به طریقے غیر از رابطہ جنسے ازائل شد، حق حبس همچنان باقیست

انتشار توسط 8 تم